Page 2 - Company Profile
P. 2
D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.Company Profile
บริษัท ดี.อาร์.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นบริษัทฯซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริการงาน
เคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า งานเคลือบผิวกันการรั่วซึม งานเคลือบผิวป้ องกัน
สารเคมี งานทาสีอาคาร และบริการงานซ่อมแซมต่างๆ เกี่ยวกับคอนกรีต งานปรับปรุงอาคาร และโรงงาน
รวมทั้งงานพื้นอื่นๆ
ด้วยประสบการณ์ที่บริษัทฯ มีจึงได้มุ่งมั่นในการท างานมาอย่างต่อเนื่องท าให้เรามีทีมงาน
ซึ่งมี ประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะท าให้บริการในงานด้านดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่ก าหนด
บริษัทฯ ถือว่าคุณภาพของงานและการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าพร้อมทั้งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น เรา
พร้อมที่จะให้ค าแนะน าหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 061-8249764

Service

ระบบงานพื้น
1. ระบบงานพื้นอีพ็อกซี่
- Epoxy Self-leveling - Epoxy Coating
2. ระบบงานพื้นโพลิยูริเทน
- Polyurethane Coating - Polyurethane Self-leveling
- Polyurethane Screed
3. ระบบงานกันซึม
- PU Waterproof - Acrylic Waterproof
4. อื่นๆ - งานปรับปรุงอาคารโรงงาน - งานวิศวกรรมโยธา
- งานซ่อมคอนกรีต - งานเตรียมพื้นผิว
   1   2   3   4   5   6   7